วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550


พลาสมา เมมเบรน เป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ชิดกับผนังเซลล์ อาจจะมีลักษณะเรียบ (smooth) หรืออาจจะพับไปมา เพื่อขยายขนาด พลาสมา เมมเบรนเข้าไปในเซลล์ เรียกว่า มีโซโซม (mesosome) มีหน้าที่ควบคุม การเข้าออกของน้ำ สารอาหาร และอิออนโลหะต่างๆ เป็นตัวแสดงขอบเขตของเซลล์ เซลล์ทุกชนิดต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์
พลาสมา เมมเบรน เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วนสารประกอบสองชนิด คือ ไขมันชนิดฟอสโฟลิปิด กับโปรตีน โดยมีฟอสโฟลิปิดอยู่ตรงกลาง 2 ข้างเป็นโปรตีน โดยมีไขมันหนาประมาณ 35 อังสตรอม และโปรตีนข้างละ 20 อังสตรอม รวมทั้งหมดหนา 75 อังสตรอม ลักษณะที่แสดงส่วนประกอบ ของเยื่อหุ้มเซลล์นี้ ต้องส่องดู ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จึงจะเห็นได้
อะโครโซม (Acrosome) • ผนังเซลล์ (Cell wall) • พลาสมา เมมเบรน (Plasma membrane) • คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) • ซีเลีย (Cilium)/แฟลเจลลัม (Flagellum) • เซนโทรโซม (Centrosome) • ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) • เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum) • เอนโดโซม (Endosome) • กอลจิแอปพาราตัส (Golgi apparatus) • ไลโซโซม (Lysosome) • เมลาโนโซม (Melanosome) • ไมโทคอนเดรีย (Mitochondrion) • ไมโอไฟบริล (Myofibril) • นิวเคลียส (Nucleus) • นิวคลีโอลัส (Nucleolus) • พาเรนทีโซม (Parenthesome) • เปอร์ออกซิโซม (Peroxisome) • ไกลออกซิโซม (Glyoxysome) • พลาสติด (Plastid) • ไรโบโซม (Ribosome) • แวคิวโอล (Vacuole) • เวสิเคิล (Vesicle)
พลาสมา เมมเบรน

ไม่มีความคิดเห็น: